Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny, to w uproszczeniu długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Cele, na jakie można przeznaczyć kredyt hipoteczny:

 • zakup gotowej nieruchomości na rynku wtórnym,
 • zakup gotowej lub budowanej nieruchomości na rynku pierwotnym,
 • zakup lub budowa domu,
 • remont lub wykończenie nieruchomości,
 • cel dowolny (pożyczka hipoteczna),
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe,
 • konsolidacja zobowiązań bankowych.

Jak wygląda proces zaciągania kredytu hipotecznego?

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny jest dłuższy i bardziej skomplikowany niż w przypadku kredytów gotówkowych. Można podzielić go na kilka etapów:

 1. Kredyt mieszkaniowy to kredyt celowy – kredyt jest przeznaczony na zakup konkretnej nieruchomości, zatem zanim złożysz wniosek o kredyt musisz mieć wybraną nieruchomość. Bank musi wiedzieć na co będzie przeznaczony kredyt.
 2. Kompletowanie dokumentów – analiza wniosku rozpocznie się dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów. Braki w dokumentacji, czy niepełne informacje wydłużają cały proces.
 3. Analiza i decyzja kredytowa – po przeanalizowaniu dokumentów bank wydaje decyzję pozytywną, może także odmówić udzielania kredytu ze względu np. na brak zdolności kredytowej, czy nieakceptowaną nieruchomość. W trakcie analizy możesz zostać poproszony także o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień.
 4. Podpisanie umowy kredytowej – po wydaniu ostatecznej pozytywnej decyzji przygotowywana jest umowa kredytowa. Dopiero ten dokument finalnie potwierdza fakt przyznania kredytu.
 5. Podpisanie aktu notarialnego – warunkiem uruchomienia kredytu na rynku wtórnym jest podpisanie umowy kupna nieruchomości. Dopiero po akcie notarialnym i złożeniu wniosku o wpis hipoteki bank wypłaci kredyt.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu?

Istnieją 4 grupy dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego:

 1. formularze bankowe: wniosek kredytu hipotecznego, karta klienta, kosztorys budowy/remontu, inne oświadczenia na drukach bankowych,
 2. dokumenty potwierdzające tożsamość klienta: dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 3. dokumenty potwierdzające dochody klienta: zaświadczenie o dochodach, wyciągi z kont osobistych, PITy, Książka Przychodów i Rozchodów, itp
 4. dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości: umowa przedwstępna lub deweloperska, odpis z Księgi Wieczystej, Wypis z Ewidencji Gruntów, Pozwolenie na budowę, podstawa prawna nabycia nieruchomości, Prospekt Informacyjny, itp.

Mimo jednakowego procesu kredytowego, każdy bank pracuje na własnym zestawie formularzy bankowych. Różnią się także wymagania dotyczące dokumentów dodatkowych. Dlatego ważne jest, aby do danego banku składać właściwe dla niego dokumenty, a przede wszystkim na aktualnych formularzach.

Co warto wiedzieć, biorąc kredyt hipoteczny?

Składając wniosek kredytowy warto wiedzieć czym jest LTV, jaki wpływ na ratę kredytu ma WIBOR i do czego służy księga wieczysta. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia.

Oprocentowanie kredytu – oznacza ile odsetek w skali roku zapłacimy za udzielony kredyt. Banki podają oprocentowanie kredytu hipotecznego jako sumę marży i WIBOR-u.
Marża kredytu – jeden z elementów składowych oprocentowania kredytu. Wysokość marży zależy od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, skorzystania z innych produktów banku (np. karty kredytowej, konta, itp.)
WIBOR – teoretyczna stopa procentowa po jakiej banki są skłonne pożyczać między sobą środki na rynku międzybankowym. Najważniejsza stopa procentowa na rynku dla kredytobiorców, gdyż to od niej uzależnione jest oprocentowanie kredytów złotowych. Na wysokość stawki Wibor w pośredni sposób wpływ mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.
LTV (loan to value) – wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, którą jest zabezpieczony kredyt. Aktualnie wskaźnik LTV nie może przekroczyć 80%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może być wyższy niż 90%.
Wkład własny – kwota środków własnych, którą kredytobiorca musi przeznaczyć na zakup nieruchomości. Minimalny wymagany wkład własny to 20%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wystarczy wkład własny o w wysokości 10%. Część banków jako wkład własny może potraktować także inną nieruchomość należącą do kredytobiorcy.
Księga wieczysta – rejestr, w którym zapisany jest stan prawny nieruchomości. Pozwala on ustalić, kto i jakie prawa posiada w związku z daną nieruchomością, czy toczą się wobec właścicieli jakieś postępowania egzekucyjne, czy nieruchomości jest obciążona hipoteką.
Prowizja – to jednorazowa opłata na rzecz banku udzielającego kredyt. Jej wysokość ustalana jest jako procent od wartości kredytu.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Przy wyliczaniu RRSO pod uwagę bierze się nie tylko odsetki, ale także inne koszty ponoszone przez kredytobiorcę, takie jak ubezpieczenia, prowizje, inne opłaty, np. za wycenę nieruchomości.